Dr. Til Chandra Bhattarai

dr. Ravi Kumar

Madan Panthi

Dr. I.P Dhakal

Dr. Hom Bahadur Basnet